Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (ZO 6/2022)


Natječaji   22. travnja 2022.

test

 1. Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Javni poziv) je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

 1. Svrha javnog poziva

Svrha ovog Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine i lzmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine, čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada. Važnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom ima edukacija šire javnosti pri čemu treba voditi računa da se, na primjeren način i putem pravilno odabranih komunikacijskih kanala, pristupa raznim dobnim skupinama kako bi se postigao kvalitetniji učinak u edukaciji stanovnika šireg područja. U projektima edukacije stanovništva naglasak treba biti na mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te oporabi.

 1. Cilj javnog poziva

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji  se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

 1. Korisnici sredstava i uvjeti za dodjelu sredstava

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe obrtnik koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu
 • prihvate uvjete zajedničkog  sudjelovanja  u sufinanciranju  sukladno  ovom  Javnom pozivu i općim aktima Fonda
 • ulažu vlastita sredstva
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu
 • nemaju poslovne račune u blokadi
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane
 1. Sredstva fonda

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti  prijavitelja i to:

MODEL A i MODEL B- prema ovim modelima dodjeljuju se bespovratna  sredstva   pomoći jedinicama lokalne samouprave i komunalnim društvima.

Prijavitelj  može  ostvariti  bespovratna  sredstva  Fonda  po  ovim  modelima  najviše  do  1. 000.000,00 kn, ali ne više od postotnog udjela koji je  propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i to:

-do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske

-do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje i Odluka o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko­ planinskog područja,

-do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:

projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Po MODELU A i B jedinica lokalne samouprave i komunalna društva mogu dostaviti jednu prijavu za sufinanciranje, a koja može sadržavati nabavu komunalne opreme i/ili uređaja i/ili aktivnosti i usluge u svrhu provedbe projekta edukacije stanovništva šireg područja.

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 66.000.000,00 kuna.

 1. Prihvatljivi troškovi

-opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave komunalne opreme i uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada) te provedbe projekta edukacije stanovništva.

-oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova iz točke

 1. ovog Javnog poziva

-PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A)

 1. Neprihvatljivi troškovi:

-PDV za korisnike MODELA B

-tečajne razlike nastale kao trošak kupnje nisu opravdan trošak.

Izvor: Poveznica