Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u RH (JP ZO 4/2022)


Natječaji   22. travnja 2022.

test

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (JP ZO 4/2022)

Predmet Javnog poziva za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata smanjivanja i ukidanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Korisnici sredstava i uvjeti za dodjelu sredstava:  

  1. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S)
  2. tijela državne uprave
  3. javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S koji:

- imaju sjedište na području Republike Hrvatske

- podnesu prijavu za korištenje sredstava Fonda sukladno uvjetima ovog Javnog poziva

- dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovome Javnom pozivu

- su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi zamjena rashladnog sustava ili koriste zgrade u kojima se provodi zamjena rashladnog sustava u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Javnom pozivu i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske

 - nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih obveza prema Fondu

 - nemaju poslovne račune u blokadi

- nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave

 - uređaji čija je zamjena predmet ovog Javnog poziva se moraju nalaziti u objektima u vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske ili vlasništvu/suvlasništvu jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, javnih ustanova, odnosno prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Javnom pozivu.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 20.000.000,00 kuna.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći sukladno članku 24. stavak 1 . točka 1 . podstavak 6. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (NN 18/09, 42/12, 73/13, 29/14, 155/14, 132/21) u udjelu do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i drugim sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu zraka, ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama, sve sukladno strateškim i planskim dokumentima Republike Hrvatske u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, a najviše do 1.200.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom rashladnom sustavu.

Prijavitelj može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva u roku za dostavu prijave, dostaviti Fondu više prijava za financiranje pri čemu se jedna prijava odnosi na zamjenu jednog rashladnog sustava.  

Opravdani troškovi ulaganja:

  1. Izrada pripremne i projektne dokumentacije za izvođenje radova na zamjeni rashladnih sustava,
  2. Nabava i ugradnja rashladnog sustava što uključuje demontažu postojećeg sustava te zbrinjavanje istog,
  3. Stručni nadzor,
  4. Zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova,

PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju.

Sredstva pomoći će se isplaćivati samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale unutar razdoblja prihvatljivosti troškova.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2022. godine ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi. Fond će na svojim mrežnim stranicama izvijestiti zainteresirane Korisnike da su sredstva Fonda iskorištena, nakon čega se Javni poziv zatvara.

Izvor: Poveznica