Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene


Natječaji   03. srpnja 2020.

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

 • s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva,
 • s dizalicom topline,
 • sa sunčanim toplinskim pretvaračima,
 • s fotonaponskim pretvaračima.

Prihvatljivi korisnici:

 • jedinice lokalne i područne samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • javne ustanove,
 • trgovačka društva u javnom sektoru,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici.

Opravdani troškovi:

 • izrada glavnog projekta,
 • nabave i ugradnje jednog ili više novih sustava OIE i
 • stručnog nadzora.

Sredstva fonda:

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći i subvencije do 500.000,000 kuna po prijavi, za opravdane troškove:

    do 80% ukoliko se radi o:

 • projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,
 • projektima koji se provode na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske te na prvoj skupini otoka,
 • prvoj skupini jedinica područne samouprave,
 • prvoj skupini jedinica lokalne samouprave

    do 60% ukoliko se radi o:

 • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka i na brdsko-planinskom području,
 • drugoj skupini jedinica područne samouprave,
 • drugoj skupini jedinica lokalne samouprave

    do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupna raspoloživa sredstva Fonda iznose 10.000.000,00 kuna.

Prijave se podnose od 21. rujna 2020. godine u 9:00 sati.


Izvor: http://www.fzoeu.hr/